Một số điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI

Một số điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI với nội dung cụ thể hóa những định hướng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020.