Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phương pháp tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cho sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Việc học môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần II)” với nhiều nguyên lý, quy luật, phạm trù mang tính chất trừu tượng hóa cao là điều không hề dễ dàng đối với nhiều sinh viên. Nhất là với những sinh viên thuộc chuyên ngành khối kỹ thuật như ĐH Kiến trúc Hà Nội.