Nghiên cứu tổng quan về năng suất lao động trong xây dựng

Bài báo này giới thiệu một số nghiên cứu về năng suất lao động trong ngành xây dựng đã được thực hiện trên thế giới và tại Việt Nam. Tác giả đã tổng hợp được 30 nghiên cứu về năng suất lao động trong ngành xây dựng của các nhà khoa học trên thế giới được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, loại hình dự án xây dựng với nhiều phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại đã được sử dụng. Tại Việt Nam, vấn đề nghiên cứu về năng suất lao động trong ngành xây dựng đã được chú ý những năm gần đây. Mặc dù số đề tài nghiên cứu còn hạn chế, các nghiên cứu tại Việt Nam đã lĩnh hội kinh nghiệm và kết quả từ các nghiên cứu trên thế giới, giúp hệ thống hóa cơ sở khoa học về vấn đề năng suất lao động trong ngành xây dựng tại nước ta.