Những dấu mốc phát triển tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 20 năm đổi mới 1986-2006

Bài viết nhìn nhận lại quá trình và những dấu mốc đổi mới tư duy kinh tế sẽ tạo điều kiện kiểm chứng sự đúng đắn và cung cấp kinh nghiệm, bài học cho việc tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế cho công cuộc phát triển, hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế quốc tế hiện nay.