Những vấn đề có tính nguyên tắc trong đấu tranh bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Chủ nghĩa tư bản đã có những điều chỉnh thích nghi với tình hình mới; chủ nghĩa xã hội, phong trào cách mạng thế giới đang tạm thời lâm vào thoái trào. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch coi đây là cơ hội thuận lợi để chúng hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngay trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam”.