Nội dung ôn tập thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu Nội dung ôn tập thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 3 nội dung ôn tập: Triết học, vận dụng chủ nghĩa xã hội khoa học; kinh tế chính trị, vận dụng lịch sử Đảng CSVN; tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng lịch sử Đảng CSVN. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.