Ôn tập kiểm tra môn chủ nghĩa Mác-Lê nin

Tài liệu Ôn tập kiểm tra môn chủ nghĩa Mác-Lê nin nhằm giúp các bạn trả lời nắm vững kiến thức các câu hỏi: Vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin với thực tiễn CM Việt Nam? Vì sao trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta cần phải kiên trì chủ nghĩa Mác- Lê nin; những nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Từ đó phân tích sai lầm của bệnh chủ quan, duy ý chí; vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức hãy làm rõ vai trò của tri thức với hoạt động thực tiễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.