Phương thức công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết tìm hiểu về phương thức công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiền đề, cơ sở tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường bước tiến của công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam...