Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại đa phương

Quan điểm về đối ngoại đa phương đã có trong các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập nước đến nay. Về cơ bản, quan điểm này được thể hiện qua 3 giai đoạn chính: i) Xây dựng chính sách ngoại giao đa phương, tiền đề của đối ngoại đa phương, phục vụ công cuộc đổi mới (1986-1991); ii) Đối ngoại đa phương đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ công cuộc phát triển đất nước (1991-2005); iii) Đối ngoại đa phương bảo vệ, thực hiện lợi ích quốc gia - dân tộc, phục vụ hội nhập quốc tế toàn diện (2006-nay).