Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày vấn đề kinh tế tư nhân theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; những đóng góp tích cực và tồn tại của kinh tế tư nhân hiện nay ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế tư nhân hiện nay ở nước ta.