Quản lý và khai thác biển đảo Việt Nam thời kỳ đổi mới (186-2013)

Bài viết với nội dung trên tinh thần vừa đảm bảo được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, vừa tránh rơi vào thế kẹt giữa các nước lớn độ ứng xử và những phương thức giải quyết tình hình tranh chấp ở Biển Đông Việt Nam. Với quan điểm phát triển bền vững , phát triển kinh tế gắn liền với an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Đảng đề ra chính sách thực hiện tốt quản lý và khai thác vùng biển đảo đóng gofp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc các nội dung.