Quốc tế cộng sản với quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết trình bày Quốc tế cộng sản với quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng nước ta.