Sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam

Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Thành quả này có được do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là việc Đảng ta kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Thành tựu đó là sự bác bỏ đanh thép đối với luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc tiếp tục kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam là điều kiện để nước ta nhanh chóng đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.