Thiết kế công trình có hiệu quả năng lượng: Hai cách tiếp cận kiến trúc vào khí hậu Việt Nam

Bài viết phân tích sự khác nhau về các tiêu chí đánh giá, từ đó đưa ra các chỉ dẫn thiết kế kiến trúc cho hai cách tiếp cận khác nhau khi thiết kế kiến trúc ở Việt Nam nhằm đạt được năng lượng sử dụng tối thiểu trong các công trình.