Tổng quan về kế toán

Kế toán là một công việc thực tiễn phục vụ cho những mục đích cụ thể. Rất ít người dù là thiểu số cho rằng hài lòng về sự cân đối của sổ sách kế toán. Tuy nhiên, tính hữu ích của kế toán thể hiện ở những thông tin mà nó cung cấp.
1. Bản chất của kế toán, vai trò cung cấp thông tin cho các nhà làm quyết định và các yêu cầu đối với thông tin kế toán
2. Phân biệt được kế toán tài chính và kế toán quản trị
3. Hiểu được các định đề/giả thuyết và các nguyên tắc kế toán được