Triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên

Triết học Mác khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa con người và giới tự nhiên, tác giả phân tích vai trò của tự nhiên đối với con người - xã hội cùng với sự tác động của con người lên tự nhiên thông qua hoạt động thực tiễn của mình. C.Mác - Ph.Ăngghen đưa ra một triết lý về chinh phục tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tự nhiên và con người.