Vấn đề về an sinh xã hội trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong bài viết này, trên cơ sở nêu bật những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện an sinh xã hội trong những năm vừa qua, bài viết tập trung làm rõ những quan điểm mới của Đại hội XI về vấn đề an sinh xã hội. Qua đó, đề xuất những giải pháp mang tính định hướng và những nguyên tắc trong việc xây dựng và thực hiện an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới.