Vận dụng chỉ dẫn “cách lãnh đạo đúng” của chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn hiện nay

Sự nghiệp cách mạng Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng xây dựng chỉnh đốn đảng, phải đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền để đáp ứng yêu cầu mới ngày nay.