Vận dụng phương pháp thuyết trình trong giảng dạy học phần những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêninVận dụng phương pháp thuyết trình trong giảng dạy học phần những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Bài viết trình bày vấn đề đa dạng hóa vận dụng phương pháp thuyết trình trong giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Leenin với mong muốn làm sao có hiệu quả nhất đối với sinh viên.