Vận dụng sáng tạo giá trị tác phẩm đường cách mệnh của chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là nghiên cứu để làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Đường cách mệnh, vận dụng sáng tạo giá trị tư tưởng của Người về vấn đề chính Đảng vào công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời bài viết cũng nêu lên những kiến nghị về các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng.