Về sự chuyển hướng chiến lược đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Bài viết trên tư liệu lịch sử và thực tiễn hoạt động đối ngoại của Việt nam trong 20 năm qua, kế thừa các kết quả của các học giả trong nước và nước ngoài nhằm góp phần xác định rõ mốc thời gian đổi mới về đường lối đổi mới về đối ngoại Việt Nam từ 1986 đến nay.