Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở miền núi: 10 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra

Bài viết trình bày vị trí và mối quan hệ tương hộ giữa xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở miền núi. Đồng thời đưa ra một số kết luận và biện pháp khắc phục để phát triển kinh tế tốt hơn.