Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Bài viết khái quát tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, thực hành dân chủ rộng rãi để phát huy quyền làm chủ của dân; từ đó đề xuất những phương hướng vận dụng tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.