• Ebook Mathematics for engineers (4th edition): Part 2

   Ebook Mathematics for engineers (4th edition): Part 2

  Part 2 book “mathematics for engineers” has contents: matrices and determinants, using matrices and determinants to solve equations, vectors, differentiation, techniques and applications of differentiation, integration, applications of integration, differential equations, the laplace transform, statistics and probability,… and other contents.

   696 p cuc 27/04/2022 9 0

 • Ebook Mathematics for engineers (4th edition): Part 1

  Ebook Mathematics for engineers (4th edition): Part 1

  Part 1 book “mathematics for engineers” has contents: arithmetic, fractions, decimal numbers, percentage and ratio, basic algebra, functions and mathematical models, polynomial equations, inequalities, partial fractions and proportionality, logarithms and exponentials, trigonometry, further trigonometry, complex numbers.

   521 p cuc 27/04/2022 11 0

 • Lý thuyết và bài tập phương trình toán lý: Phần 2

  Lý thuyết và bài tập phương trình toán lý: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương trình toán lý" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phép biến đổi tích phân; Hàm Green; Các hàm đặc biệt; Đa thức Legendre; Tính trực giao của hàm cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   142 p cuc 22/03/2022 33 0

 • Lý thuyết và bài tập phương trình toán lý: Phần 1

  Lý thuyết và bài tập phương trình toán lý: Phần 1

  Tài liệu "Phương trình toán lý" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân loại phương trình đạo hàm riêng cấp 2; Phương trình Hyperbolic; Phương trình Parabolic; Phương trình Elliptic;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   199 p cuc 22/03/2022 29 0

 • Ebook Các chuyên đề và bài tập về tam giác đồng dạng: Phần 1

  Ebook Các chuyên đề và bài tập về tam giác đồng dạng: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Các bài tập và chuyên đề về tam giác đồng dạng" trình bày các nội dung chính sau: Định lí Talet và tam giác đồng dạng; Đoạn thẳng tỉ lệ; Định lí Talet trong tam giác; Định lí Talet đảo; Tính chất đường phân giác trong tam giác; Khái niệm về hai tam giác đồng dạng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   44 p cuc 22/03/2022 62 0

 • Ebook Các chuyên đề và bài tập về tam giác đồng dạng: Phần 2

  Ebook Các chuyên đề và bài tập về tam giác đồng dạng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các bài tập và chuyên đề về tam giác đồng dạng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Định lí Pitago; Tỉ số lượng giác của góc nhọn; Bảng lượng giác; Hệ thức cạnh và góc của tam giác vuông;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p cuc 22/03/2022 34 0

 • Sách Chuyên đề số học: Phần 1

  Sách Chuyên đề số học: Phần 1

  Sách Chuyên đề số học gồm 7 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm 3 chương. Chương 1 đề cập đến các khái niệm về ước và bội. Số nguyên tố và một số bài toán về nó được giới thiệu trong chương 2. Chương 3 nói sâu hơn về các bài toán chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p cuc 22/03/2022 30 0

 • Sách Chuyên đề số học: Phần 2

  Sách Chuyên đề số học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 gồm có 4 chương. Chương 4 và 5 trình bày về phương trình nghiệm nguyên và phương trình đồng dư. Hệ thặng dư và định lý Thặng dư Trung Hoa sẽ được gửi đến chúng ta qua chương 6 trước khi kết thúc chuyên đề bằng một số bài toán số học hay trên VMF ở chương 7. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p cuc 22/03/2022 29 0

 • Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 1

  Ebook "Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam" là kết quả điều tra, tham sát và khai quật của nhiều thế hệ các nhà khảo cổ học vùng biển và hải đảo Đông Bắc của tổ quốc. Cuốn sách có tổng cộng 5 nội dung chính và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm có: Tổng quan khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam; khai quật...

   208 p cuc 22/01/2022 39 0

 • Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Điều tra khảo cổ học ở vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam, thư mục khảo cổ học ở vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   421 p cuc 22/01/2022 41 0

 • Ebook Student solutions manual for mathematical methods for physics and engineering (Third edition): Part 1

  Ebook Student solutions manual for mathematical methods for physics and engineering (Third edition): Part 1

  Part 1 book “student solutions manual for mathematical methods for physics and engineering” has contents: preliminary algebra, preliminary calculus, complex numbers and hyperbolic functions, series and limits, partial differentiation, multiple integrals, vector algebra, normal modes,… and other contents.

   280 p cuc 28/12/2021 38 0

 • Ebook Student solutions manual for mathematical methods for physics and engineering (Third edition): Part 2

  Ebook Student solutions manual for mathematical methods for physics and engineering (Third edition): Part 2

  Part 2 book “student solutions manual for mathematical methods for physics and engineering” has contents: series solutions of odes, special functions, quantum operators, calculus of variations, integral equations, complex variables, group theory, numerical methods, representation theory,… and other contents.

   266 p cuc 28/12/2021 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số