• Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

    Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

    Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin nhằm làm rõ về sự thay đổi của một xã hội này bằng sự ra đời của một xã hội khác ưu việt và tiến bộ hơn là do mâu thuẫn nội tại trong lòng xã hội đó quyết định. Tuy nhiên, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa lại được quy...

     3 p cuc 27/02/2020 94 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số