• Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Đấu thầu

  Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Đấu thầu

  Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 được ký xác thực bởi Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Đấu thầu. Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm: lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà...

   69 p TaiLieuvn 12/05/2023 7 2

 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP

  Nghị định 30/2020/NĐ-CP

  Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư....

   76 p TaiLieuvn 12/05/2023 6 2

 • Luật số 72/2020/QH14

  Luật số 72/2020/QH14

  Luật số 72/2020/QH14 này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

   33 p TaiLieuvn 08/05/2023 1 1

 • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP

  Nghị định số 125/2020/NĐ-CP

  Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa...

   87 p TaiLieuvn 06/05/2023 3 2

 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử;...

   40 p TaiLieuvn 06/05/2023 2 2

 • Thông tư số 78/2020/TT-BTC

  Thông tư số 78/2020/TT-BTC

  Thông tư số 78/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp...

   96 p TaiLieuvn 06/05/2023 2 2

 • Nghị định số 41/2018/NĐ-CP

  Nghị định số 41/2018/NĐ-CP

  Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

   62 p TaiLieuvn 06/05/2023 2 2

 • Quyết định số 1676/QĐ-BTC

  Quyết định số 1676/QĐ-BTC

  Quyết định 1676/QĐ-BTC 2021 công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1. Quyết định này phê duyệt 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 nêu tại các phụ lục kèm theo bao gồm: Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính” (Phụ lục số 01); Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (Phụ...

   119 p TaiLieuvn 06/05/2023 2 2

 • Thông tư số 26/2021/TT-BTC

  Thông tư số 26/2021/TT-BTC

  Thông tư số 26/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau...

   58 p TaiLieuvn 06/05/2023 2 2

 • Thông tư số 19/2020/TT-BTC

  Thông tư số 19/2020/TT-BTC

  Thông tư số 19/2020/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

   52 p TaiLieuvn 06/05/2023 2 2

 • Thông tư số 09/2021/TT-BTC

  Thông tư số 09/2021/TT-BTC

  Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán. Cụ thể, việc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được thực hiện theo hình thức kiểm tra gián tiếp và kiểm tra trực tiếp (gồm trực tiếp định kỳ, trực tiếp đột xuất).

   26 p TaiLieuvn 06/05/2023 2 2

 • Thông tư số 08/2021/TT-BTC

  Thông tư số 08/2021/TT-BTC

  Thông tư số 08/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ. Thông tư này ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam (Phụ lục I) và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ (Phụ lục II).

   29 p TaiLieuvn 06/05/2023 2 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số