• Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài 3 giới thiệu về các thành phần cơ bản cuả C++ và nhập xuất dữ liệu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các toán tử, biểu thức, câu lệnh, một số hàm toán học, xuất dữ liệu, nhập dữ liệu, nhập xâu kí tự. mời tham khảo.

   28 p cuc 26/09/2016 116 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài 4 - Hàm và thủ tục. Trong bài này người học sẽ tìm hiểu những nội dung sau: Phân rã bài toán, hàm, thủ tục, các cách truyền tham số, phạm vi và vòng đời. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   19 p cuc 26/09/2016 143 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài 5 cung cấp cho người học những kiến thức về đọc ghi dữ liệu với tệp tin và cấu trúc lệnh rẽ nhánh. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Đọc ghi dữ liệu với tệp tin, cấu trúc lệnh rẽ nhánh, câu lệnh if, câu lệnh switch. Mời các bạn tham khảo.

   27 p cuc 26/09/2016 196 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài này cung cấp cho người học những kiến thức về cấu trúc lệnh lặp. Nội dung chính trong bài giảng gồm: Vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do-while. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p cuc 26/09/2016 121 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 7&8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 7&8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng này trang bị cho người học những hiểu biết về cấu trúc mảng, điển hình là mảng một chiều và mảng hai chiều. Những nội dung chính trong bài này gồm có: Khai báo mảng, sử dụng mảng, một số bài toán, khai báo mảng hai chiều, sử dụng mảng hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cuc 26/09/2016 106 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 9&10 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 9&10 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng bài 9 và 10 cung cấp những kiến thức về kiểu chung, lớp string, lớp vector. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chương trình con chung, kiểu chung; lớp, lớp string; các toán tử với xâu kí tự; các hàm kí tự; lớp vector; khai báo vector;... mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cuc 26/09/2016 163 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 5 trình bày những kiến thức căn bản về lý thuyết đồ thị, cách biểu diễn, một số thuật toán trên đồ thị; đánh giá thuật toán và một số ứng dụng của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   53 p cuc 26/09/2016 129 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 1 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu, phân tích và thiết kế giải thuật, một số lớp các giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p cuc 26/09/2016 168 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 3 - Danh sách. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Danh sách và các phép toán trên danh sách, danh sách đặc, danh sách liên kết, danh sách liên kết kép. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   72 p cuc 26/09/2016 114 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 6 trình bày kiến thức về "Sắp xếp". Mục tiêu học tập của chương này là trình bày các thuật toán thông dụng cho việc sắp xếp trong (sắp xếp trên bộ nhớ trong - RAM), minh họa các thuật toán và đánh giá thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p cuc 26/09/2016 135 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 2 cung cấp kiên thức về đệ quy và giải thuật đệ quy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm đệ quy, giải thuật và chương trình đệ quy, thiết kế giải thuật đệ quy, ưu nhược điểm của đệ quy, một số dạng giải thuật đệ quy thường gặp, giải thuật đệ qui quay lui (backtracking), một số bài toán giải bằng giải thuật...

   53 p cuc 26/09/2016 117 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 4 trang bị cho sinh viên các khái niệm và ứng dụng cây; cài đặt và thực hiện các phép toán trên cây, đặc biệt là các phép toán trên cây nhị phân nhị phân tìm kiếm. Nội dung trình bày của chương này gồm có: Định nghĩa và các khái niệm, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, cây tổng quát. Mời các bạn tham khảo.

   62 p cuc 26/09/2016 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số