• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật đệ quy, quy nạp toán học, lập trình đệ quy, kiểu dữ liệu cấu trúc, kiểu cấu trúc - struct, kiểu hợp - union, biến động và kiểu con trỏ, biến động và tĩnh, biểu con trỏ - pointer, biểu tập tin và vào ra dữ liệu,...

   30 p cuc 31/12/2017 23 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu trả về của hàm, tên hàm, tham số, tham biến, tham trị ,lệnh return trả về giá trị cho hàm, khai báo prototype, gọi hàm, phạm vi của biến,...

   30 p cuc 31/12/2017 25 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quy nạp toán học, lập trình đệ quy, cách hoạt động, khái niệm đệ quy, một số loại đệ quy, đệ quy tuyến tính,...

   30 p cuc 31/12/2017 22 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo giá trị, các phép gán trực tiếp cho chuỗi bị hạn chế, nhập chuỗi từ bàn phím, phần tử của chuỗi, thư viện string.h,...

   30 p cuc 31/12/2017 22 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểu cấu trúc, khai báo cấu trúc, khai báo cấu trúc và biến, khai báo – Nhiều biến cấu trúc, không cần thẻ cấu trúc, cấu trúc trong cấu trúc, mảng trong cấu trúc,...

   30 p cuc 31/12/2017 18 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhập phân số - Trả về kiểu cấu trúc, tham biến và kiểu con trỏ, truyền tham biến dùng kiểu con trỏ, hàm nhập mảng kiểu cấu trúc, hàm nhập mảng kiểu cấu trúc – dùng con trỏ,...

   30 p cuc 31/12/2017 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm con trỏ, con trỏ và địa chỉ, kiểu con trỏ, phạm vi ứng dụng con trỏ, lợi hại của con trỏ, kiểu nguyên thủy, con trỏ và hằng số, con trỏ và đối số của hàm,...

   30 p cuc 31/12/2017 12 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập trình, các thành phần cơ bản, nhập xuất dữ liệu và các thư viện, các câu lệnh có cấu trúc, lệnh lựa chọn - rẽ nhánh, thuật toán, vòng lặp, hàm – chương trình con, kiểu dữ liệu mảng, chuỗi ký tự,...

   47 p cuc 31/12/2017 12 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, trình biên dịch/thông dịch, cấu trúc chương trình, định dạng trong C, biến, kiểu dữ liệu, hằng số, từ khóa, toán tử, thư viện stdio.h, stdlib.h, math.h, string.h, ctype.h, time.h, nhập xuất căn bản,...

   53 p cuc 31/12/2017 14 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: If statement – Câu lệnh if, khối lệnh - Block, if…else statement – Câu lệnh if…else, toán tử điều kiện, lỗi thường gặp,...

   40 p cuc 31/12/2017 17 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh for, Initialization – khởi đầu, vòng lặp lồng nhau, xuất dãy số liên tục, xuất dãy số có điều kiện,...

   46 p cuc 31/12/2017 16 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, đoạn lệnh trùng lặp, các đoạn lệnh có tính nguyên tố, sử dụng hàm, khai báo prototype, các cách nhận giá trị tính toán từ hàm,...

   36 p cuc 31/12/2017 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số