• Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1) - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1) - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng" Giới thiệu cách tạo và sử dụng email của một số trang web phổ biến. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   10 p cuc 23/02/2019 7 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 3: Hệ thống máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng và các thành phần của máy tính, liên kết hệ thống, hoạt động của máy tính, phần mềm máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p cuc 23/02/2019 7 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 2 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 2 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 2: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn số trong các hệ đếm, biểu diễn dữ liệu trong máy tính và đơn vị thông tin, phép toán số học với số nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p cuc 23/02/2019 5 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 6 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 6 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 6: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, module chương trình trong C, các hàm toán học, các hàm người dùng định nghĩa, nguyên mẫu hàm, các tệp header, truyền tham số cho hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p cuc 23/02/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 2): Chương 1 - Nguyễn Hồng Phương

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 2): Chương 1 - Nguyễn Hồng Phương

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 2) - Chương 1: Giải quyết bài toán bằng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về bài toán; các bước giải quyết bài toán bằng máy tính, các phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, phân loại bài toán.

   9 p cuc 23/02/2019 6 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển, khái niệm mạng máy tính; phân loại mạng máy tính; các thành phần cơ bản của một mạng máy tính, mạng Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p cuc 23/02/2019 5 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 5: Hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số hệ điều hành, hệ lệnh của hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p cuc 23/02/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình C, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của một chương trình C, biên dịch chương trình viết bằng C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p cuc 23/02/2019 5 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 6 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 6 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 6: Các hệ thống ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin quản lý, hệ thông tin bảng tính, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p cuc 23/02/2019 7 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 5: Xâu ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm xâu ký tự, khai báo và sử dụng xâu, một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự trong C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p cuc 23/02/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 3: Các cấu trúc lập trình trong ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc lệnh khối, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p cuc 23/02/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 7 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 7 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 7: Cấu trúc (struct)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cấu trúc, khai báo và sử dụng cấu trúc, xử lí dữ liệu cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p cuc 23/02/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số