• Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính" trình bày khái niệm và ý nghĩa của dự báo báo cáo tài chính; quy trình và căn cứ lập báo cáo tài chính dự báo; phương pháp lập dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; lập dự báo bảng cân đối kế toán; lập dự báo ngân quỹ; ứng dụng phân tích tài...

   59 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 7: Phân tích khả năng sinh lời" biên soạn bởi ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động; khả năng sinh lời và khả năng thanh toán; các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời; ứng dụng mô hình DuPont trong phân tích khả năng sinh...

   21 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 6 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 6 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 6: Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán" gồm 3 nội dung tìm hiểu phương pháp xác định dòng tiền; phân tích dòng tiền; phân tích khả năng thanh toán.

   26 p cuc 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 5 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 5 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 5: Phân tích hoạt động tài chính" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung kiến thức về các nguồn vốn của doanh nghiệp; cơ cấu vốn của doanh nghiệp; vốn lưu động ròng và chính sách tài trợ vốn; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính.

   33 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 4: Phân tích hoạt động đầu tư" được biên soạn với mục tiêu tìm hiểu vai trò của hoạt động đầu tư đối với sự phát triển của doanh nghiệp; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản ngắn hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản dài hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản tài chính.

   24 p cuc 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động kinh doanh" gồm 4 nội dung phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh; phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

   29 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 2 - Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 2 - Hoàng Thị Hồng Ngọc

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 2: Hệ thống báo cáo tài chính" được biên soạn bởi giảng viên Hoàng Thị Hồng Ngọc với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức về báo cáo tài chính; nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp; xử lý báo cáo tài chính trong phân tích tài chính.

   48 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 1 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 1 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 1: Tổng quan về phân tích tài chính" được biên soạn với mục tiêu cung cấp người học kiến thức về khái niệm phân tích tài chính; mục đích phân tích tài chính; phương pháp phân tích tài chính; quy trình phân tích tài chính; nội dung phân tích về tài chính.

   22 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Chiến lược phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng đường thủy TP. HCM

  Chiến lược phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng đường thủy TP. HCM

  Bài viết trình bày sự hình thành hệ thống giao thông công cộng đường thủy ở thành phố Hồ Chí Minh và các tác động đô thị; kinh nghiệm từ các đô thị trên thế giới với đặc trưng phát triển hệ thống giao thông công cộng đường thủy; định hướng chiến lược phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng đường thủy tại TP. Hồ...

   5 p cuc 26/12/2020 8 0

 • Đô thị nén

  Đô thị nén

  Bài viết trình bày xu thế tiến hóa của mô hình đô thị nén trên thế giới; mô hình đô thị nén từ góc độ phát triển bền vững; dưới góc độ xã hội học đô thị; đô thị nén nhìn từ góc độ phát triển kinh tế đô thị...

   5 p cuc 26/12/2020 8 0

 • Thảo luận về phát triển đô thị nén ở Việt Nam

  Thảo luận về phát triển đô thị nén ở Việt Nam

  Bài viết tiến hành thảo luận về đô thị nén với mục tiêu vận dụng kinh nghiệm cách thức quản lý phát triển thông minh hơn vào thực tiễn ở Việt Nam.

   10 p cuc 26/12/2020 9 0

 • Mô hình và quản lý phát triển đô thị nén bền vững Việt Nam

  Mô hình và quản lý phát triển đô thị nén bền vững Việt Nam

  Bài viết trình bày lý luận về mô hình đô thị nén, kinh nghiệm về khuyến khích quy hoạch chiến lược phát triển cho đô thị, kiểm soát mật độ xây dựng tối thiểu cho khu vực mới; khoảng cách và phân bố dân cư của các đô thị lớn.

   6 p cuc 26/12/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số