• Bài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh" với các nội dung khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

   59 p cuc 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài giảng Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài giảng "Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin" gồm 3 chương với các nội dung khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin; một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin; vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

   108 p cuc 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng – Chương 5: Dự toán xây dựng công trình

  Bài giảng Kinh tế xây dựng – Chương 5: Dự toán xây dựng công trình

  Bài giảng Kinh tế xây dựng – Chương 5: Dự toán xây dựng công trình nội dung của bài giảng trình bày cơ cấu chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình; cấu trúc dự toán, cơ sở lập dự toán, giá trị dự toán; chi phí tư vấn đầu tư trong tổng dự toán công trình; dự phòng phí trong tổng dự toán công trình...

   9 p cuc 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 3: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 3: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng

  "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 3: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng" cung cấp những kiến thức về khái niệm về công tác thiết kế; những nguyên tắc thiết kế xây dựng; hồ sơ thiết kế cơ sở; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong thiết kế.

   7 p cuc 28/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 2: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 2: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư

  "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 2: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư" với các nội dung khái niệm, phân loại hiệu quả và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư; phân loại hiệu quả dự án đầu tư về mặt định lượng; các quan điểm đánh giá dự án đầu tư; phân tích tài chính của dự án đầu tư; ý nghĩa của việc phân tích tài...

   49 p cuc 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản

  "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản" với các nội dung ngành Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành Xây dựng; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; quản lý dự án về đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   21 p cuc 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 4: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 4: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép

  Bài giảng "Thi công cầu - Chương 4: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép" với các các nội dung chính sau: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép, chế tạo cầu thép, lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p cuc 28/09/2020 13 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trình bày các nội dung chính sau: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép, chế tạo kết cấu nhịp cầu dùng cho lắp ghép, lao lắp kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép lắp ghép, xây dựng kết cấu nhịp cầu BTCT toàn khối, xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép theo...

   68 p cuc 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 2: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 2: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu

  Bài giảng "Thi công cầu - Chương 2: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu" trình bày các nội dung chính sau: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu, xây dựng kết cấu mố trụ cầu, xây dựng đường hai đầu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cuc 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu phụ trợ và công tác đo đạc trong xây dựng cầu, công tác đo đạc trong xây dựng cầu, kết cấu phụ trợ trong thi công cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p cuc 28/09/2020 18 0

 • Bài giảng Cấu kiện chịu uốn (Tính toán theo cường độ)

  Bài giảng Cấu kiện chịu uốn (Tính toán theo cường độ)

  Bài giảng Cấu kiện chịu uốn (Tính toán theo cường độ) với các nội dung đặc điểm cấu tạo về tiết diện và cốt thép của cấu kiện chịu uốn (bản và dầm), từ đó cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo của cấu kiện chịu uốn; các trạng thái ứng suất trên tiết diện thẳng góc của dầm (đại diện cho cấu kiện chịu uốn) từ đó hiểu...

   39 p cuc 28/09/2020 12 0

 • Mô hình giải tích đáp ứng khí động học của kết cấu mảnh theo phương tác động của gió

  Mô hình giải tích đáp ứng khí động học của kết cấu mảnh theo phương tác động của gió

  Bài viết giới thiệu một mô hình giải tích mở rộng để tính toán đáp ứng chuyển vị của kết cấu mảnh thẳng đứng theo phương tác động của gió, trong đó có xét đến các tác động của các thành phần khác nhau của dòng rối khí quyển.

   5 p cuc 28/09/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số