• Bài giảng Khai phá web - Bài 6: Khai phá quan điểm (Phần 1)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 6: Khai phá quan điểm (Phần 1)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 6: Khai phá quan điểm (Phần 1). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: các bài toán trong khai phá quan điểm; phân loại cảm xúc không giám sát; phân loại cảm xúc có giám sát;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   39 p cuc 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 7: Trích rút thông tin

  Bài giảng Khai phá web - Bài 7: Trích rút thông tin

  Bài giảng Khai phá web - Bài 7: Trích rút thông tin. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: kiến trúc hệ thống trích rút thông tin; nhận diện thực thể có tên; trích rút quan hệ không giám sát; giám sát từ xa; phân giải đồng tham chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   64 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 1: Tổng quan về khai phá web

  Bài giảng Khai phá web - Bài 1: Tổng quan về khai phá web

  Bài giảng Khai phá web - Bài 1: Tổng quan về khai phá web. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm WWW; lịch sử web; khái niệm khai phá dữ liệu; các kĩ thuật sử dụng trong khai phá dữ liệu; khái niệm khai phá web;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   44 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 6: Khai phá quan điểm (Phần 2)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 6: Khai phá quan điểm (Phần 2)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 6: Khai phá quan điểm (Phần 2). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: các bài toán thành phần; phân loại cảm xúc mức khía cạnh; sử dụng cây tri thức cảm xúc; phân tích cảm xúc trên twitter; phân tích cảm xúc trên mạng xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   56 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 2: Học máy (Phần 1)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 2: Học máy (Phần 1)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 2: Học máy (Phần 1). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản; học có giám sát; phương pháp đánh giá; cây quyết định; thuật toán Naive Bayes; thuật toán SVM; thuật toán kNN;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   53 p cuc 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 6: Khai phá quan điểm (Phần 3)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 6: Khai phá quan điểm (Phần 3)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 6: Khai phá quan điểm (Phần 3). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: phát hiện và gán thực thể; giả thiết đồng nhất cảm xúc; khai phá mẫu tuần tự; đồng nhất cảm xúc; phân tích cảm xúc; phân tích câu so sánh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 2: Học máy (Phần 2)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 2: Học máy (Phần 2)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 2: Học máy (Phần 2). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: mạng nơ-ron tiến; mạng nơ-ron nhân tạo; hàm kích hoạt sigmoid; mạng nơ-ron tích chập; mạng nơ-ron hồi quy; kết hợp các bộ phân loại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 2: Học máy (Phần 3)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 2: Học máy (Phần 3)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 2: Học máy (Phần 3). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản; thuật toán k-means; biểu diễn cụm; phân cụm phân cấp; hàm khoảng cách; chuẩn hóa dữ liệu; xử lý nhiều loại thuộc tính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   66 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 3: Trực quan hóa dữ liệu

  Bài giảng Khai phá web - Bài 3: Trực quan hóa dữ liệu

  Bài giảng Khai phá web - Bài 3: Trực quan hóa dữ liệu. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: biểu đồ tĩnh; trực quan hóa theo điểm ảnh; trực quan hóa trên không gian véc-tơ; cây siêu cầu; SOM;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 8: Hệ gợi ý

  Bài giảng Khai phá web - Bài 8: Hệ gợi ý

  Bài giảng Khai phá web - Bài 8: Hệ gợi ý. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan hệ gợi ý; các phương pháp đánh giá; lọc cộng tác dựa trên kNN; lọc cộng tác dựa trên MF; NCF; gợi ý theo phiên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   57 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 4: Tìm kiếm thông tin

  Bài giảng Khai phá web - Bài 4: Tìm kiếm thông tin

  Bài giảng Khai phá web - Bài 4: Tìm kiếm thông tin. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản; các mô hình tìm kiếm thông tin; phản hồi liên quan; các phương pháp đánh giá; tiền xử lý văn bản; chỉ mục ngược; đánh chỉ mục ngữ nghĩa ẩn; tìm kiếm web;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   62 p cuc 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 5: Phân tích liên kết (Phần 1)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 5: Phân tích liên kết (Phần 1)

  Bài giảng Khai phá web - Bài 5: Phân tích liên kết (Phần 1). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: các bài toán chính trong phân tích liên kết; xếp hạng đồ thị; nhận diện cộng đồng; học biểu diễn đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   43 p cuc 25/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số