• Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính" trình bày khái niệm và ý nghĩa của dự báo báo cáo tài chính; quy trình và căn cứ lập báo cáo tài chính dự báo; phương pháp lập dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; lập dự báo bảng cân đối kế toán; lập dự báo ngân quỹ; ứng dụng phân tích tài...

   59 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 7: Phân tích khả năng sinh lời" biên soạn bởi ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động; khả năng sinh lời và khả năng thanh toán; các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời; ứng dụng mô hình DuPont trong phân tích khả năng sinh...

   21 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 6 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 6 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 6: Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán" gồm 3 nội dung tìm hiểu phương pháp xác định dòng tiền; phân tích dòng tiền; phân tích khả năng thanh toán.

   26 p cuc 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 5 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 5 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 5: Phân tích hoạt động tài chính" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung kiến thức về các nguồn vốn của doanh nghiệp; cơ cấu vốn của doanh nghiệp; vốn lưu động ròng và chính sách tài trợ vốn; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính.

   33 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 4: Phân tích hoạt động đầu tư" được biên soạn với mục tiêu tìm hiểu vai trò của hoạt động đầu tư đối với sự phát triển của doanh nghiệp; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản ngắn hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản dài hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản tài chính.

   24 p cuc 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động kinh doanh" gồm 4 nội dung phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh; phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

   29 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 2 - Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 2 - Hoàng Thị Hồng Ngọc

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 2: Hệ thống báo cáo tài chính" được biên soạn bởi giảng viên Hoàng Thị Hồng Ngọc với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức về báo cáo tài chính; nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp; xử lý báo cáo tài chính trong phân tích tài chính.

   48 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 1 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 1 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 1: Tổng quan về phân tích tài chính" được biên soạn với mục tiêu cung cấp người học kiến thức về khái niệm phân tích tài chính; mục đích phân tích tài chính; phương pháp phân tích tài chính; quy trình phân tích tài chính; nội dung phân tích về tài chính.

   22 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh

  Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh

  "Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh" với nội dung các khái niệm; tình hình nghiên cứu liên quan; quan điểm về phân nhóm trong hệ thống quy hoạch; các quan hệ tương tác trong hệ thống quy hoạch; vai trò của quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh.

   22 p cuc 26/12/2020 7 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại" được biên soạn bởi ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp cung cấp các kiến thức về những vấn đề chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán nghiệp vụ cho vay.

   36 p cuc 28/11/2020 19 1

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại" với các kiến thức những vấn đề chung về thanh toán qua ngân hàng; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p cuc 28/11/2020 20 0

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 2) (ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp)" trình bày cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; đặc điểm của giấy tờ có giá; cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán giấy tờ có giá; quy trình kế toán giấy tờ có giá. Để nắm chi...

   28 p cuc 28/11/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số