• Bài giảng Triết học (sau đại học): Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn - Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Triết học (sau đại học): Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn - Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Triết học (sau đại học): Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn có nội dung trình bày khái niệm “thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, thực tiễn và những hình thức cơ bản của thực tiễn, lý luận và cấp độ của lý luận trong quá trình nhận thức, vai trò của thực tiễn đối với lý luận và một số nội dung khác.

   21 p cuc 31/03/2015 40822 1

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Chương 1: Tổng quan về giao tiếp thuộc bài giảng Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp thông thường và giao tiếp trong kinh doanh, nhận thức đúng về tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp, rèn luyện kỹ năng nói - kỹ năng viết - kỹ năng lắng nghe - kỹ năng trình bày trước đám đông - kỹ...

   95 p cuc 31/03/2015 3419 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 8: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 8: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Chương 8 trình bày những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo.

   98 p cuc 18/12/2015 3123 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

  Chương 5 Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

   90 p cuc 18/12/2015 3025 5

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản Mác - Lênin: Chương 3 - Ths. Lại Văn Nam

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản Mác - Lênin: Chương 3 - Ths. Lại Văn Nam

  Chương 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung trình bày về: vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập...

   89 p cuc 31/03/2015 2103 1

 • Bài giảng Đường lối xây dựng hệ thống chính trị - Phí Thị Lan Phương

  Bài giảng Đường lối xây dựng hệ thống chính trị - Phí Thị Lan Phương

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Đường lối xây dựng hệ thống chính trị" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước đổi mới (1945-1989), đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.

   31 p cuc 27/04/2015 2066 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản Mác - Lênin: Chương 2 - Ths. Lại Văn Nam

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản Mác - Lênin: Chương 2 - Ths. Lại Văn Nam

  Chương 2 Phép biện chứng duy vật, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với những kiến thức sau: phép biện chứng và phép biện chứng duy vật, các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật, các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức duy vật biện chứng.

   106 p cuc 31/03/2015 1899 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Cổ tức của công ty cổ phần

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Cổ tức của công ty cổ phần

  Bài 3 trang bị cho người học những hiểu biết về cổ tức của công ty cổ phần. Thông qua bài này người học có thể hiểu được khái quát về cổ tức của công ty cổ phần, nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh chính sách cổ tức của công ty, hiểu được nội dung các chính sách cổ tức của công ty, hiểu được việc mua lại cổ...

   18 p cuc 18/01/2017 1892 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương III: Cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại hiệu quả và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư, giá trị tiền tệ theo thời gian, nhận dạng chi phí và lợi ích, phân tích tài chính và dự án đầu tư. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   67 p cuc 24/11/2016 1803 4

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản Mác - Lênin: Chương 1 - Ths. Lại Văn Nam

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản Mác - Lênin: Chương 1 - Ths. Lại Văn Nam

  Chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong chương này trình bày nội dung kiến thức sau: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

   60 p cuc 31/03/2015 1671 1

 • Bài giảng Triết học (sau đại học): Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn - Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Triết học (sau đại học): Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn - Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Triết học (sau đại học): Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn là bài giảng thuộc chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học. Nội dung bài giảng trình bày học thuyết về các mối liên hệ, về sự vận động và phát triển như phương pháp và...

   65 p cuc 31/03/2015 1454 1

 • Bài giảng Soạn thảo văn bản

  Bài giảng Soạn thảo văn bản

  Nội dung bài giảng giúp sinh viên hiểu đặc trưng một số loại văn bản: Văn bản hành chính, văn bản quản lý Nhà nước, văn bản hợp đồng và quá trình xây dựng một văn bản nói chung; đồng thời rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng tạo lập một văn bản theo quy định, giúp sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng yêu cầu soạn thảo văn bản trong...

   80 p cuc 26/10/2015 1450 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số