Ảnh hưởng của công nghệ tài chính đến an toàn hệ thống tài chính - Từ khung lý luận đến thực tiễn tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển chung của công nghệ thông tin, các công ty công nghệ đang đầu tư rất mạnh vào lĩnh vực tài chính, nhờ đó mà trên thị trường các dịch vụ tài chính đã xuất hiện các công ty công nghệ tài chính. Các công ty này hoạt động và cung cấp tất cả các dịch vụ của định chế tài chính ngân hàng và định chế tài chính phi ngân hàng, đây là thách thức lớn cho các nhà quản lý tài chính cũng như các định chế tài chính truyền thống. Do công nghệ tài chính- FinTech- mới ra đời nên việc nghiên cứu về tác động của nó chưa nhiều, chưa đầy đủ cả ở lí luận và thực tiễn, đây chính là tính cấp thiết đặt ra việc cần có những nghiên cứu về khung đánh giá tác động của FinTech đối với sự phát triển của các tổ chức định chế tài chính, từ đó, có cách nhìn nhận, đánh giá thực tiễn đối với tính an toàn và ổn định của hệ thống tài chính.