Bài giảng Bê tông tự lèn

"Bài giảng Bê tông tự lèn" tìm hiểu về tổng quan bê tông tự lèn, nguyên vật liệu bê tông tự lèn, thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông tự lèn, áp dụng bê tông tự lèn đối với các công trình thực tế.