Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 (Chương 6)

Chương 6 trình bày về kế toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp: Lao động là gì?
Là một yếu tố cơ bản của quá trình sản
xuất kinh doanh
Là hoạt động chân tay và hoạt động trí óc của
con người nhằm biến các đối tưọng lao động
thành các vật phẩm cần thiết phục vụ lợi ích cho
con người.