Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 5 - Trần Hạnh Nhi

Bài 5 - Các giải pháp đồng bộ hoá. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nhóm giải pháp Busy Waiting (Sử dụng các biến cờ hiệu, sử dụng việc kiểm tra luân phiên, giải pháp của Peterson, cấm ngắt, chỉ thị TSL), nhóm giải pháp sleep & wakeup (Semaphore, Monitor, Message).