Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Hoàng Huy Cường

Mời các bạn cùng tham khảo Kế toán tài chính 2: Chương 7 để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài giảng trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế, khái niệm chênh lệch tạm thời, các tài sản và nợ phải trả liên quan đến thuế hoãn lại và thuế hiện hành. Qua đó, người học có thể áp dụng kiến thức đã học vào xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.