Bài giảng kế toán thuế cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì toàn bộ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ.Để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp, kế toán sử dụng TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.