Bài giảng Lập trình mạng (Network Programming): Chương 4 - Lương Ánh Hoàng

Chương 4 - MFC Socket. Chương 4 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu về MFC (Microsoft Foundation Classes), CSocket, CAsyncSocket. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.