Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 1 (Chương 1) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 1 - Chương 1 có nội dung trình bày về vai trò của giao thông vận tải và vận tải đường bộ như vai trò của giao thông vận tải trong nền kinh tế quốc dân, phân loại giao thông, thực trạng hệ thống giao thông.