Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 6) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 - Chương 6 có nội dung trình bày về hệ thống thoát nước trên đường ô tô như khái niệm và mục đích của hệ thống thoát nước trên đường ô tô, phân loại rãnh thoát nước trên đường và một số nội dung khác.