Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán

Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.