Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 10: String" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu string, khai báo và sử dụng, các hàm liên quan. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập vầ củng cố kiến thức.