Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 5: Chương trình con" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hàm (chương trình con), truyền tham số cho hàm, phạm vi của biến (scope). Cuối bài giảng có phần bài tập để người học các kiến thức.