Bài tập lớn Cấp thoát nước đô thị

Bài tập lớn Cấp thoát nước đô thị được thực hiện nhằm xác định lưu lượng nước thấp cho toàn khu quy hoạch, lập bảng tiêu thụ nước từng giờ trong ngày và vẽ biểu đồ tiêu thụ nước; xác định lưu lượng cấp nước tính toán các đoạn ống của mạng lưới; xác định đường kính, vận tốc, tổn thất áp lực qua các đoạn ống cho mạng lưới.