BÀI TẬP LỚN: SỨC BỀN VẬT LIỆU - CƠ HỌC KẾT CẤU

Tài liệu tham khảo “Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn Sức bến vật liệu - Cơ học
kết cấu“ được biên soạn theo đúng đề cương “Chương trình giảng dạy môn SBVL và
CHKC“ do tiểu ban môn học của bộ giáo dục và đào tạo soạn thảo .
SBVL và CHKC cung cấp một phần kiến thức cơ sở cho các kỹ sư theo học trong các
trường đại học kỹ thuật như : thuỷ lợi , xây dựng , giao thông ….