Bàn về mô hình quản trị công mới trong quá trình áp dụng kế toán quản trị vào khu vực công

Bài viết cung cấp một bức tranh tổng quát về mô hình quản trị công mới này cùng với 5 điểm chính và 8 nội dung cần thiết quan tâm khi ứng dụng vào kế toán quản trị công tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.