Báo cáo Đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc – Lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 2016

Mục tiêu tối cao của báo cáo này là nhằm giúp xây dựng một hệ thống kế toán, kiểm toán vững chắc, thông qua việc tạo lập và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tồn tại một hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và kiểm toán chất lượng cao. Báo cáo chỉ ra những bất cập hiện đang tồn tại và hướng giải quyết. Các khuyến nghị đưa ra nhằm mục đích hỗ trợ quá trình thực hiện “Chiến lược về Kế toán và Kiểm toán của Chính phủ tới năm 2020, tầm nhìn 2030”, làm cơ sở cho việc cập nhật kế hoạch hành động tương ứng.